Geen producten (0)

Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN


Artikel 1. Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Vintage Trombones zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Vintage Trombones zijn vrijblijvend. Vintage Trombones heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Als de prijzen van de aangeboden artikelen en diensten stijgen in de periode tussen het moment dat u bestelt en de uitvoering van de bestelling door Vintage Trombones, heeft u het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen acht (8) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Vintage Trombones.

2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als Vintage Trombones uw bestelling heeft geaccepteerd. Vintage Trombones heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen acht (8) werkdagen bericht van.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro's, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Voor bestellingen met een afleveradres in Nederland dient u het verschuldigde bedrag (zonder korting of compensatie) binnen acht (8) dagen na de factuurdatum te betalen. Voor bestellingen met een afleveradres in het buitenland dient u het verschuldigde bedrag binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum te betalen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. In alle gevallen zal de factuurdatum gelijk zijn aan de datum van levering.

3.3 U kunt betalen door gebruik te maken van één van de betaalmethoden aangeboden tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel-)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Vintage Trombones.

3.4 Als u de betalingstermijn overschrijdt, bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand over het openstaande bedrag verschuldigd. Als Vintage Trombones zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u ook de incassokosten verschuldigd. Deze incassokosten zullen tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, maar Vintage Trombones behoudt zich het recht voor de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5 Als u niet tijdig, volledig betaalt, heeft Vintage Trombones het recht de betreffende overeenkomst en eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4. Levering en verzending en verzendkosten
4.1 De op de website vermelde levertijden zijn indicatief. U ontvangt uw bestelling met bekwame spoed en uiterlijk binnen (30) werkdagen, tenzij door Vintage Trombones anders wordt aangegeven. In dat laatste geval ontvangt u hier tijdig bericht van. Tot het moment van levering heeft u dan het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

4.2 Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen op het opgegeven afleveradres worden aangeboden.

4.3 Verzending; Wij hergebruiken bijna alle verpakkingsmaterialen. Het is mogelijk dat jouw zending verpakt is in een kartonnen doos van een ander merk of product danwel in een reeds gebruikte doos of verpakking. Onbruikbaar oud papier en karton wordt 100% gerecycled.

Bij Vintage Trombones versturen wij pakketten binnen Nederland met PostNL of DPD; Op verzoek zijn ook andere verzendmethoden ter beschikking. Wanneer je een bestelling plaatst, die bij ons voorradig is, voor 15:00 uur ’s middags, dan streven wij ernaar dat je het de volgende dag in huis hebt. Ben je niet thuis op het moment dat de vervoerder langskomt, dan wordt pakket afgegeven bij de buren of bij een locatie in de buurt. In het laatste geval kan je het pakket nog 1 weeken ophalen op die locatie.

Als Vintage Trombones door omstandigheden af wijkt van deze termijnen zal de klant altijd schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

Alle pakketten van Vintage Trombones worden verzonden met zogenoemde track & trace codes. Je krijgt een track & trace code zodra wij je bestelling aan de vervoerder hebben overgedragen. Op deze manier houd je gemakkelijk zelf in de gaten waar je bestelling zich bevind. 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over als u het verschuldigde bedrag betaald heeft. Het risico terzake van de artikelen gaat al op het moment van aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door Vintage Trombones geleverde artikelen rusten, moet u geheel en onvoorwaardelijk respecteren.

6.2 Vintage Trombones garandeert niet dat de aan u geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Garantie, retouren,reclames en aansprakelijkheid
7.1 Garantie;Op alle aankopen bij Vintage Trombones geldt een garantietermijn van ten minste een(1) jaar met uitzondering van sommige producten, zoals occasions. Deze garantieregeling geldt onverminderd de rechten die je als consument hebt op basis van wettelijke bepalingen.

Welke producten zijn uitgesloten van garantie?
– Schade als gevolg van ondeugdelijk gebruik of nalatig onderhoud;
– Schade als gevolg van het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing;
– Vocht- of waterschade;
– Schade bij gebruiksartikelen;

7.2 Retour;Je kan om diverse redenen besluiten (een deel van) je bestelling retour te zenden. Als klant heb je veertien(14) dagen bedenktijd. Reden van retour zenden is niet belangrijk. In alle gevallen dien je de retourzending in de originele verpakking en voldoende gefrankeerd naar ons op te sturen. Ongefrankeerde pakketten of onder rembours opgestuurde pakketten worden niet door ons geaccepteerd. Het is ook mogelijk om in overleg een product terug te brengen.
Voor instrumenten hanteren wij een restocking fee van 10%.

Binnen vijf(5) werkdagen zullen wij het bedrag op uw rekening terug storten.

7.3 Reclames;Controleer de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst. Eventuele gebreken dient u binnen bekwame tijd na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Vintage Trombones te melden. Onder bekwame tijd wordt verstaan een periode van acht (8) dagen nadat u het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken. Het niet-tijdig reclameren leidt tot het verlies van rechten op herstel, ontbinding en/of schadevergoeding.

7.4 Aansprakelijk;Als is aangetoond dat een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, zal Vintage Trombones het artikel kosteloos herstellen dan wel het artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar dan wel de factuurprijs plus daarvoor betaalde verzendkosten terug te betalen.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1 Vintage Trombones is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en Vintage Trombones dan wel tussen Vintage Trombones en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Vintage Trombones.

 

Artikel 9. Diversen
9.1 U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat Vintage Trombones deze Voorwaarden eventueel soepel toepast.

9.2 Als één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Vintage Trombones in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, vervalt de betreffende bepaling en zijn partijen gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.

9.3 Vintage Trombones mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruikmaken van derden.

9.4 Onverminderd de overige aan Vintage Trombones toekomende rechten, heeft Vintage Trombones in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel indien de overmacht niet tijdelijk is de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Vintage Trombones
Dorpstraat 86
5575AE Luyksgestel
Tel: +31657850512
e-mail: vintagetrombones@gmail.com

KVK-NUMMER: 71374566
BTW-NUMMER: NL001668461B09

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.